Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forsikringsforhold

FORSIKRINGSFORHOLD PÅ ALLE SKOLER

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE
Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn ifalder som udgangspunkt erstatningsansvar på samme grundlag som andre, jf. erstatningsansvarsloven. I dansk erstatningsret er det en hovedregel, at børn under 4-5 år normalt ikke er ansvarlige for deres handlinger. Det skyldes, at børn under denne alder har svært ved at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert.
Sker der en skade, vil det blive vurderet, om de almindelige erstatningsbetingelser er til stede og om et erstatningsansvar herefter kan placeres.
Der er forskel på om man er erstatningsansvarlig og om man i så tilfælde skal betale erstatning. Ifølge erstatningsansvarslovens § 19, stk.1 er der slet ikke noget erstatningsansvar, hvis skaden er dækket af en tingsforsikring. Reglen i EAL § 19, stk. 1 er dog ikke gældende, hvis den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Er skaden ikke dækket af en forsikring, så vil den erstatningsansvarlige skulle betale erstatning, selv ved en simpel uagtsomhed – Dog ikke ved hændelige skader.
Skyldgraden vurderes ikke af skolen, men alene af kommunens forsikringskoordinator.

HILLERØD KOMMUNE (HERUNDER ANSATTE) FORVOLDER SKADE PÅ ANDRES TING OG/ELLER PERSON

Sker der en skade på en borgers (barn/voksen, alle) ting, så skal borgeren selv anmelde denne skade til sit eget forsikringsselskab. Vurderer dette forsikringsselskab at Hillerød Kommune er ansvarlig for skaden, så vil de rette deres krav videre til os. En tingsforsikring vil altid skulle dække en skade før en ansvarsforsikring, jf. erstatningsansvarsloven.
Afviser borgerens forsikringsselskab at dække skaden – eller er der ikke noget forsikringsselskab, fx ved personskader, så er det skadelidte, altså borgeren der, ifølge gældende retspraksis, har bevisbyrden for at påvise, at kommunen er skyld i en skade. I denne forbindelse skal vi bede borgeren fremsende en sådan dokumentation, herunder oplyse den eksakte skadeårsag, skadested (gerne tillige foto) og skadedato. Endvidere beder vi borgeren fremsende en kopi af afvisningen fra deres forsikringsselskab.
Ifølge retspraksis kan kommunen kun pålægges et erstatningsansvar, hvis en skade er sket som følge af en fejl eller forsømmelse fra kommunens side.

Glasskader – (et eksempel)

I Hillerød Kommune er glas ikke forsikret og vi er ej heller selvforsikret på dette område. Det betyder, at får en elev smadret en rude eller andet glas, så vil der ikke være nogen forsikring der dækker denne skade. Og dermed betyder det, at erstatningsansvaret vil blive fastholdt overfor eleven, medmindre skaden er sket hændeligt. Eleven må herefter henvende sig til familiens egen indboforsikring for at få dækket dette ansvarskrav.

UHELD PÅ SKOLENS OMRÅDE

Sker der skader på eller tyveri af elevers eller læreres ting på skolen, er det den enkeltes egen indboforsikring, der evt. dækker tabet. Hvis der stjæles tøj fra garderoben, dækker indboforsikringen. Indboforsikringen dækker også tyveri af cykler fra skolens område. Betingelsen er, at cyklen er aflåst med godkendt lås, og at der kan fremlægges stelnummer og låsebevis ved politianmeldelse.
Indboforsikringer dækker ikke simpelt tyveri af penge og smykker. Simpelt tyveri er tyveri fra bygning eller lokale, der ikke er aflåst. Forsikringen dækker heller ikke de ting, eleven glemmer – fx tøj.
Hærværksskader er skader lavet med vilje og i ondsindet hensigt. Indboforsikringen dækker ikke hærværk, der sker på skolen.

Hvis tænderne knækker

Ulykkesforsikringer kan helt eller delvist dække udgifterne til tandbehandling, når tandskaden er sket ved et ulykkestilfælde. Børn under 18 år er sikret adgang til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje i den kommunale tandpleje.
Behandlinger, der er begyndt i den kommunale tandpleje, skal færdiggøres i denne. Større behandlinger, der forventes først at kunne udføres længe efter det 18. år, er ikke omfattet af den kommunale tandpleje og bør anmeldes til en ulykkesforsikring, som forældrene eller skolen kan have tegnet for barnet.
Skoleelever får ikke arbejdsskader
Skolens elever er som hovedregel ikke dækket af Lov om arbejdsskadesikring, da der ikke foreligger et ansættelsesforhold. Loven omfatter dog fx elever, der arbejder som skolepatrulje eller på skolens bibliotek.

Forældre og arbejdskade

Forældre, der udfører et ulønnet arbejde for skolen, hvor man ellers skulle have brugt en anden arbejdskraft – fx maling af lokaler, tilsyn m.m. – vil som oftest være sikret af arbejdsskadeforsikringen.
Tvivlstilfælde om ansættelsesforholdet og dermed forsikringsdækningen afgøres af Arbejdsskadestyrelsen.

UHELD UDEN FOR SKOLENS OMRÅDE

Kommer barnet til skade på skolevejen, er det ikke skolens ansvar. Men det står i færdselsloven, at politi og vejmyndigheder i samråd skal sikre skolevejene. Derfor bør skolerne hele tiden være opmærksomme på skolevejene. Skolen har pligt til at skabe trafiksikre forhold i området tæt på skolen. Typisk sker det med skolepatruljer.
Hvis en befordringsordning betyder ventetid på skolen for eleverne, afgør skolen, om tilsyn er nødvendigt. For børn i børnehaveklasse og i 1. og 2. klasse skal der være tilsyn.
Fra skole til svømmehal
Er eleverne nødt til at køre mellem to undervisningssteder – fx mellem skole og svømmehal – og er vejen lige så sikker som elevernes normale skolevej, kan skolen ikke drages til ansvar for en eventuel skade. Er vejen mindre sikker, er det skolens ansvar at sørge for betryggende befordring.
Eleven forlader skolen i undervisningstiden
Hvis en lærer giver en elev tilladelse til at forlade skolen i undervisningstiden, bør læreren vurdere, om det er forsvarligt ud fra elevens modenhed og trafikale kendskab. Hvis læreren handler uforsigtigt, kan det medføre et erstatningsansvar for læreren og kommunen.
Ældre elever – normalt 8.-10. klasse – kan forlade skolen i faste mellemtimer og efter aftale ofte også i tilfældige mellemtimer.

Kørsel med elever

Det sker, at lærere og forældre stiller biler til rådighed i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler eller lignende. Men de pågældende er ikke altid klar over ansvaret.
I færdselsloven står der: „Den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld, - - „Det betyder, at ejeren eller brugeren af bilen altid er erstatningspligtig for et uheld, og at passagerer – herunder elever, der kommer til skade – altid vil få erstatning fra bilens lovpligtige ansvarsforsikring. Det gælder både private biler, taxier og busser.
Føreren – fx læreren kan ikke få erstatning fra egen ansvarsforsikring, men han kan få erstatning fra en evt. modpart i uheldet, egen ulykkesforsikring og muligvis fra kommunens arbejdsskadeforsikring.

Erhvervspraktik

Skader, der opstår i forbindelse med elevernes deltagelse i erhvervspraktik, medfører normalt ikke erstatningsansvar for kommunen eller den private skole. I stedet gælder der en statslig erstatningsordning, når eleverne er i erhvervspraktik iværksat af skolen. Ordningen gælder for både folkeskoleelever og elever på friskoler, private grundskoler og efterskoler.
Erstatningsordningen omfatter praktikanters tilskadekomst samt personskader og tingsskader, som praktikanter forvolder. Ordningen omfatter ikke praktikanters vej til og fra virksomheden og heller ikke praktikanters tøj og andre ejendele.
Se flere oplysninger på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk.

FORSIKRINGER – SKOLEN OG ELEVEN

Både elevens forældre og læreren bør have en indbo-/ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring. Det er de to vigtigste forsikringer.
Elevens ulykkesforsikring
Hvis en elev kommer ud for en ulykke i forbindelse med skolegangen, der medfører invaliditet, og der ingen erstatningsansvarlig er, bliver der ikke udbetalt erstatning, medmindre forældrene har sikret deres barn med en børneulykkesforsikring.

Lærerens ulykkesforsikring

Såfremt læreren eller en anden ansat har købt en fritids¬ ulykkesforsikring, dækker denne uden for arbejdstiden, herunder også til og fra arbejdet, hvor arbejdsskadeforsikringen ikke dækker.
En heltidsulykkesforsikring dækker også i arbejdstiden og vil ved en arbejdsulykke, der medfører varigt mén, komme til udbetaling, uanset om der samtidig bliver udbetalt erstatning fra arbejdsskadeforsikringen.
Kommunens forsikringsmuligheder
En kommune kan vælge at være selvforsikrende, eller den kan sikre sig ved at have:

  • en arbejdsskadeforsikring, der dækker de ansatte
  • en erhvervsansvarsforsikring, der dækker de skader, de ansatte bliver erstatningsansvarlige for