Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

Input fra eleverne vedr. trivsel og mobning

I forbindelse med udarbejdelsen af skolens trivselspolitik har en klasse været rundt på skolens
tre matrikler og givet elever på alle årgange mulighed for at ytre sig. Eleverne har gennem dette
peget på følgende klynger af pointer:

 • Et godt sammenhold. Fællesskab - både på tværs af køn, klasser og årgange.
 • Respekt for og anerkendelse af forskellighed.
 • Aktiviteter - både ude af huset, som ekskursioner og lejrskoler, men også alternative undervisningsaktiviteter som teater og bevægelse i undervisningen.
 • Ro og orden omkring undervisningen.
 • Positive, opmærksomme og opsøgende lærere.
 • Fast fokus på mobning i form af f.eks. klassemøder, kampagner og kurser.
 • Konsekvent handling fra skolens side, hvis der opstår mobning, herunder inddragelse af forældre.

Trivselspolitik og antimobbestrategi

Skolen har en klar trivselspolitik samt antimobbestrategi.
Skolen ser det som en af sine vigtigste opgaver at gøre en markant indsats for trivsel. Dels skal
den enkelte elev trives som del af et større fællesskab, dels skal eleverne blive gode til at
udvise empati, integritet og forståelse for sine medmennesker. Det har ikke alene en afgørende
stor betydning for en tryg og vellykket tid i skolen. Det er ydermere vigtigt for at give eleverne
mulighed for at udvikle sig til samfundsborgere, som lever op til folkeskolens formålsparagraf
om åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
Skolen er af den klare overbevisning, at en målrettet og vellykket trivselspolitik i høj grad vil
understøtte en skolegang, hvor eleverne kan udvikle sig i et trygt miljø, og hermed kan være
med til at skabe et godt liv for sig selv og andre. Et vedvarende fokus på og arbejde med trivsel
vil ydermere skabe grobund for optimisme og selvværd samt styrke elevernes relations- og
samarbejdskompetencer.
Dersom mobning opleves at finde sted, har skolen en klar strategi for, hvordan der gribes ind.
Skolen baserer sit arbejde på den nyeste forskning inden for området. Skolen ser ikke mobning
som en individ-bundet problematik, men som et socialt komplekst problem omkring den givne
gruppekultur.

Det forebyggende spor

For at fremme elevernes trivsel arbejder vi med en ensrettet struktur omkring flere af skolens
rammer. Baggrunden for dette er et elevsyn, som bærer af præg af empati, integritet (hvor
værdier og handlinger hænger sammen), selvværd, anerkendelse, mangfoldighed, accept af fejl
samt sammenhæng mellem individuel trivsel og værdighedsproducerende fællesskaber. Følgende
prioriteres i alle klasser.

 • Trivselsarbejde og trivselsfremmende aktiviteter indgår ugentligt i alle klasser:
 • Fra 0. til 3. klasse arbejdes med materiale fra Mary-fonden. Når materialet er udviklet til mellemtrinnet, forventer vi at gøre brug af dette også.
 • Lærere med særlige kompetencer inden for mægling står for konflikthåndteringskurser på 5. årgang.
 • På 7. årgang anvendes materialet ”Tackling”.
 • Der undervises særskilt i at kunne færdes positivt på de sociale medier.
 • Den enkelte klasse laver klasseregler, hvilket sker i samarbejde mellem elever og klasselærere. Dette kan have positiv påvirkning på moralske ordener i klassen.

 

 • Alle teams laver handleplan ud fra resultatet af den årlige trivselsundersøgelse.
 • På den halvårlige TUS (teamudviklingssamtale) drøftes årgangsteamets handleplan for trivsel på årgangen.
 • Alle elever er til elevsamtaler mindst to gange årligt.
 • Planen for trivselsarbejdet i den enkelte klasse er på dagsordenen ved forældremødet i starten af skoleåret.
 • (Henvisning til kommunikationsprincip - udarbejdes 2018/2019)
 • Gode råd til børn og forældre på skolens hjemmeside
 • Ved lejrskoler og ekskursioner bliver trivselsaspektet indtænkt.


De professionelle på skole og i HFO vægter tydelig klasseledelse og relationskompetence og
samarbejder omkring dette. Der vil være kontinuerlig faglig ajourføring om trivsel og mobning
på pædagogiske fællesmøder.
Det forebyggende arbejde skal bygge på en analyse af, hvad den enkelte klasse/årgang har
behov for af pædagogiske tiltag. Personalet i skole og HFO har adgang til inspiration om
trivselsfremmende initiativer, som løbende udvikles og ajourføres.

Det indgribende spor

Bliver skolen bekendt med mobning, iværksættes med afsæt i UVM’s bekendtgørelse følgende:

 • Klasselærere/klasseteamet analyserer, hvad hensigtsmæssige skridt er.
 • Klasselærere/klasseteamet/nærmeste leder taler med relevante parter.
 • Der indgås dialog med hjemmene.
 • Tiltag iværksættes.
 • Klasselærere/klasseteamet følger op / evaluerer på effekten af tiltag.


Udbredelse og information

Det er vigtigt, at al skolens pædagogiske personale samt elever og forældre kender trivselspolitik og antimobbestrategi;

• Den er tilgængelig på skolens hjemmeside samt intranet.
• Den er en del af årlige forældremøder.

Gode råd til elever og forældre

Gode råd til eleverne

 • Bak op om og vær med til at skabe positive fællesskaber på skolen
 • Bak op om klassearrangementer og sociale aktiviteter på skolen
 • Vis respekt for, at folk er forskellige
 • Vær opmærksom på, om dine klassekammerater er med i fællesskabet
   

Gode råd, hvis mobning opstår

 • Søg hjælp hos en lærer eller pædagog
 • Tal gerne med dine forældre om det
 • Sig fra, hvis du oplever mobning
   

Gode råd til forældrene

 • Bak op om og vær med til at skabe positive fællesskaber på og udenfor skolen
 • Deltag i og vær med til at skabe sociale arrangementer, som understøtter klassens trivsel
 • Tal med dit barn om, at folk er forskellige
 • Vær opmærksom på, hvordan du omtaler andre børn og voksne, mens dit barn hører det.


Gode råd, hvis du hører om mobning - både overfor dit eget barn og andre

 • Spørg ind til situationen
 • Kontakt skolen
 • Vær opmærksom på dit barns adfærd