Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for klassedannelse og klassesammenlægninger

Vedtaget i skolebestyrelsen 21-02-2017

Formål med klassedannelse og klassesammenlægninger på Grønnevang Skole

Grønnevang Skole er afdelingsopdelt i indskoling fra 0. til 5. klassetrin beliggende i Nødebo og på Jespervej og i udskoling beliggende på Østervang. Dette giver unikke muligheder for at arbejde med at skabe et børnemiljø i indskolingen og et ungdomsmiljø i udskolingen. På grund af denne opdeling oplever eleverne på Grønnevang Skole både et miljøskift fra børnehaven til skolen og fra indskolingen til udskolingen. Formålet med dette princip er at sikre, at der arbejdes for, at de pædagogiske fordele ved denne organisering udvikles og understøttes til gavn for alle elever.

Klassedannelse i indskolingen

Inden skolestart sikrer det tværprofessionelle samarbejde mellem skole, institutioner og øvrige samarbejdsparter, at der skabes de bedste forudsætninger for klassedannelse. Forældrenes bidrag medtænkes i denne sammenhæng.
Klasserne dannes ud fra et ønske, om at klasserne er bredt funderet og giver alle elever mulighed for at være en del af faglige og sociale fællesskaber. Det indebærer:

 • At klasserne er nogenlunde lige store
 • At der er en ligelig fordeling mellem drenge og piger
 • At institutionernes bidrag til viden om børnene og de sociale hensyn, der tilgodeser både den enkeltes trivsel og udvikling samt det sociale fællesskab, er bærende for klassedannelsen.

Klassedannelse i udskolingen

I god tid inden overgangen til udskolingen samarbejder 5. årgangs lærere og pædagoger om klassedannelsen til den kommende 6. årgang for at skabe de bedste forudsætninger for klassedannelsen. Elevernes og forældrenes bidrag medtænkes i denne sammenhæng. I overgangen til udskolingen mødes klasserne fra Nødebo og Jespervej, og de bærende pædagogiske principper for klassedannelsen til 6. årgang er, at alle elever sikres, at vigtig viden om den enkeltes forudsætninger og behov videreføres mellem afdelingerne, at alle har mulighed på at bygge videre på eksisterende relationer og får mulighed for at danne nye relationer, samt at alle sikres en tryg overgang. Til sammen giver det de bedste muligheder for en god skolegang i udskolingen.

Klasserne dannes ud fra et ønske, om at klasserne er bredt funderet og giver alle elever mulighed for at være en del af faglige og sociale fællesskaber. Det indebærer:

 • At klasserne er nogenlunde lige store
 • At der er en ligelig fordeling mellem drenge og piger
 • At klasserne dannes både på baggrund af eksisterende relationer samt underbygger mulighederne for at danne nye relationer i - og på tværs af klasserne.
 • At personalets bidrag til viden om børnene og de sociale hensyn, der tilgodeser både den enkeltes trivsel og udvikling samt det sociale fællesskab, er bærende for klassedannelsen.


Forløbet med dannelse af klasser til 6. årgang i udskolingen indebærer:

 • At personalet på årgangen i løbet af foråret planlægger forløbet for klassedannelse til 6. årgang.
 • At elever og forældre informeres om forløbet og processen.
 • At lejrskolen på 5. årgang som udgangspunkt planlægges og gennemføres fælles for årgangen, og lærere og pædagogers arbejde med klassedannelsen fra 5. til 6. årgang medtænker de muligheder for dannelse af nye sociale fællesskaber, som en fælles lejrskole giver anledning til.
 • At klasserne er dannet og kendt for både personale og forældre inden sommerferien.


Det tilstræbes, at klasserne er dannet i juni måned, så alle elever kender til - og har haft mulighed for at være sammen med sin klasse inden sommerferien, således at alle kan gå på sommerferie og kende sin klasse. Det skaber det bedste udgangspunkt for en god start i udskolingen. Så vidt muligt har de nye klasser haft undervisning i udskolingen på Østervang i juni måned, således at der er skabt tryghed i forhold til skift af undervisningssted inden sommerferien.

Klassesammenlægning

Klassesammenlægninger på årgangen besluttes af ledelsen og foretages ud fra en pædagogisk og  økonomisk vurdering. Bestyrelsen orienteres og det drøftes på et bestyrelsesmøde forinden beslutningen. At skolen har de nødvendige resurser forudsætter, at der arbejdes med klasseoptimering, da udgiften til at opretholde en ekstra klasse på bare et klassetrin er så tung, at den udhuler muligheden for at give de tilstrækkelige ekstra resurser som f.eks. faglig støtte, indkøb af materialer, deltagelse i ture osv. til de øvrige klasser på skolen. Klasser kan blive så små, at muligheden for at søge flere relationer inden for klassens rammer bliver yderst begrænsede, og dermed er det pædagogisk ikke hensigtsmæssigt at opretholde klasser under en vis størrelse.
Klassestørrelse vurderes ud fra styrelsesvedtægten i Hillerød Kommune.

Samme principper som for klassedannelse i udskolingen på nær punktet om lejrskole inddrages ved klassesammenlægninger på øvrige klassetrin.

På vegne af skolebestyrelsen og skolens ledelse

Claus Ellemose                                                                                       Anja Athar
Skolebestyrelsesformand                                                               Distriktsskoleleder