Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Elevfravær

Elevfravær – et fælles ansvar

Alle elever i Hillerød Kommunes skoler skal opleve sig som en del af et fagligt og socialt fællesskab, og vi arbejder for at skabe læringsmiljøer med høj trivsel.
Fravær kan have negative konsekvenser for en elevs faglige udbytte og trivsel samt for fællesskabet i klassen. I Hillerød Kommune har vi derfor fokus på at håndtere bekymrende og ulovligt fravær, og det er et fælles ansvar for både skole og forældre.
Folketinget har vedtaget regler for fravær i folkeskolen, som medfører, at børne- og ungeydelsen bliver standset for et kvartal, hvis dit barn har 15 procent ulovligt fravær i et kvartal.
Reglerne bliver gennemgået her sammen med Hillerød Kommunes egne retningslinjer for arbejdet med elevfravær.


Hvornår skal I give skolen besked om årsagen til fraværet?

Som forælder har du ansvar for, at dit barn møder frem og deltager i undervisningen på skolen. Hvis dit barn er udeblevet fra undervisningen, skal du hurtigst muligt give skolen skriftlig besked på Aula.
Af hensyn til skolens registrering skal du oplyse grunden til fraværet samme dag og senest 3 dage efter, at fraværet har fundet sted. Ellers bliver fraværet registreret som ulovligt fravær. I særlige tilfælde kan du oplyse årsagen i rimelig tid herefter, hvis du med god grund har været forhindret, fx hvis dit barn er blevet akut indlagt eller lignende.

Lovligt eller ulovligt fravær?

Skolen skal holde tilsyn med, at eleverne deltager i undervisningen. Det sker gennem digital registrering af fravær, og der skelnes mellem tre hovedtyper af fravær:

1. Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende (lovligt fravær)
2. Fravær på grund af ekstraordinær frihed (lovligt fravær)
3. Ulovligt fravær

1. Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende

Denne fraværstype bliver anvendt, hvis en elev på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisning.
Skolens leder kan bede om en lægeattest, hvis dit barns sygdomsfravær varer mere end 2 uger. Hvis du som forælder undlader at efterkomme anmodningen om lægeattest, bliver fraværet registreret som ulovligt.
Betegnelsen ’funktionsnedsættelse eller lignende’ omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelser som fx autisme, ADHD, hjerneskade, bevægehandicap og
psykiske/sociale udfordringer som eksempelvis spiseforstyrrelser, angst eller selvskade.

2. Ekstraordinær frihed

Skolelederen kan give tilladelse til ekstraordinær frihed, hvis du anmoder om det. Ekstraordinær frihed bliver typisk givet i forbindelse med særlige begivenheder i familien, eller hvis man ekstraordinært ønsker at tage på ferie uden for skolens almindelige ferieperioder.
Skolelederen træffer sin beslutning ud fra en konkret vurdering, som både tager hen-syn til elevens egen skolegang og resten af klassen. Udgangspunktet er, at skolens elever skal møde i skole hver dag, og skolens leder skal derfor være tilbageholdende med at give tilladelse til ekstraordinær frihed.
Hvis skolelederen giver tilladelse til ekstraordinær frihed, er det lovligt fravær.

3. Ulovligt fravær

Der er tale om ulovligt fravær, hvis eleven ikke er fraværende på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende, eller hvis skolelederen ikke har givet tilladelse til ekstraordinær frihed.
Ved ulovligt fravær skal skolen hurtigst muligt tage kontakt til hjemmet for at undersøge, hvorfor eleven er fraværende.

Tandlæge- og lægebesøg

Vi registrerer desuden tandlæge- og lægebesøg, Dette fravær er lovligt, så længe skolen bliver orienteret skriftligt på Aula.

For sent fremmøde om morgenen

Vi registrerer også, hvis eleven kommer for sent om morgenen. Hvis der er en undskyldelig årsag, bliver fraværet registreret som lovligt. Det kan fx handle om forsinkelser i den offentlige transport eller alvorlig sygdom i familien.

Hvis der er tale om en væsentlig forsinkelse, og hvis der ikke er en undskyldelig årsag til forsinkelsen, bliver fraværet registeret som ulovligt.

Hvornår registrerer vi fraværet?

Fraværet bliver registreret dagligt i første lektion. For elever i 7.-10. klasse bliver der desuden også registreret fravær i den sidste lektion.
Grønnevang Skole, Hillerødsholmskolen og 10. klasseskolen benytter lektionsfravær i udskolingen. Her bliver fraværet registreret i hver lektion i de ældste klasser.

Ulovligt fravær som heldagsfravær eller halvdagsfravær

Ulovligt fravær som er noteret i første lektion, bliver registreret som dagsfravær. For elever i 7.-10. klasse gælder det dog, at hvis de er til stede ved noteringen i første lektion, men er ulovligt fraværende ved noteringen i sidste lektion, så bliver det ulovlige fravær registreret som halvdagsfravær.

Hvis dit barn har 15 procent ulovligt fravær i et kvartal, bliver børne- og ungeydelsen standset for et kvartal
Hvis dit barn har ulovligt fravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen underrette forvaltningen om fraværet. Forvaltningen behandler herefter sagen og træffer afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen for ét kvartal.

Inden der bliver truffet en afgørelse, skal forvaltningen høre både forældre og elever over 12 år. På den måde bliver det sikret, at fraværet er registreret korrekt.
Et kvartal følger kalenderåret, og der er derfor forskel på, hvor mange skoledage, der er i de forskellige kvartaler. Derfor kan der også være forskel på, hvor mange dages ulovligt fravær, der skal til for at nå op på 15 procent ulovligt fravær.

Hvis forvaltningen træffer afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen, gælder det for ét kvartal. Forvaltningen skal derfor modtage en ny underretning fra skolen, for at der kan træffes en ny afgørelse om at stanse børne- og ungeydelsen.

Hvis en elev har et ulovligt fravær på 10 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen orientere dig som forælder og varsle om de mulige økonomiske sanktioner, så det hurtigst muligt kan sikres, at eleven møder op til undervisningen.

Hillerød Kommunes egen procedure i forhold til bekymrende fravær

Udover at sikre, at elevfravær bliver registreret korrekt, vurderer skolen løbende, hvornår det samlede fravær udvikler sig til at blive bekymrende for en elevs trivsel og skolegang.
I Hillerød Kommune anses fravær på 15 procent eller derover som bekymrende uanset, om fraværet er registret som lovligt eller ulovligt. Derudover anses ulovligt fravær på 3 dage i et kvartal som bekymrende. Hvis der konstateres bekymrende fravær, iværksættes derfor en række initiativer, der skal medvirke til at styrke elevens fremmøde.
Vi arbejder ud fra fire principper:

  • Tidlig handling
  • Systematisk anvendelse af fraværsdata
  • Dialog med hjemmet og tidlig inddragelse
  • Inddragelse af ressourcepersoner