Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan for tidlig HFO1 Grønnevang 2020

Indledning

HFO1 Grønnevang og Nødebo arbejder efter Mål- og indholdsbeskrivelse for HFO’er i Hillerød
Kommune, (som kan læses ved at klikke på følgende link) og medvirker til opfyldelsen af
målsætningen om, at 97% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse:

Grafisk opstilling om sammenhængen mellem indsatser og mål

Af Mål- og indholdsbeskrivelsen fremgår bl.a. at tidlig HFO og HFO1 er kendetegnet ved, at der
arbejdes med pædagogiske læreplaner. Der er 6 obligatoriske emner i læreplanerne i HFO’erne
i Hillerød Kommune, og som for tidlig HFO’s vedkommende er identiske med
kompetenceområderne for børnehaveklassen:

  • Sprog
  • Matematisk opmærksomhed
  • Naturfaglige fænomener
  • Kreative og musiske udtryksformer
  • Krop og bevægelse
  • Engagement og fællesskab

Overgangen fra dagtilbud til tidlig HFO

HFO Grønnevang, Grønnevang Skole og daginstitutionerne i områder samarbejder på ledelsesog
medarbejderniveau om overgangen fra dagtilbud til tidlig HFO og skole.
Arbejdet er planlagt ud fra et årshjul, som bl.a. betyder, at de kommende skolebørn sammen
med medarbejdere fra daginstitutionerne kommer på ugentlige besøg i perioden fra uge 43 og
indtil 1. maj året efter.

I Nødebo begynder samarbejdet allerede efter sommerferien hvor de respektive voksne mødes
og planlægger forløbet. Ideen er at mødes én gang om ugen. Aktiviteterne varierer og tager
udgangspunkt i de seks obligatoriske emner. Lokaliteten skifter fra skoven, børnehaverne,
skolehaven, gymnastiksalen og HFO´en.
Besøgenes indhold og aktiviteter aftales på samarbejdsmøder og har til formål at gøre
overgangen så tryg som muligt.

Vi fortsætter således det i daginstitutionerne tilrettelagte pædagogiske læringsmiljø, så der
bliver skabt sammenhæng til børnehaveklassen, jf. rammerne for den styrkede pædagogiske
læreplan for dagtilbud.

Sprog

Vi tilegner og udvikler vores sprog i fællesskaber og i relationer med andre og vi arbejder med
børnenes opmærksomhed på forskellige måder at anvende sprog på.
I tidlig HFO fortsætter vi udviklingen af det mundtlige sprog med fokus på, at alle kan
deltage aktivt i de sociale fællesskaber. Gennem et fokus på at tale, lytte i de daglige
aktiviteter understøttes den sproglige udvikling.
Udviklingen sker gennem dialogisk læsning, som er en særlig læsemetode, hvor barnet
er sprogligt aktiv under aktiviteten –og deltager i historiefortællingen. En metode, der
også bringes i anvendelse i børnehaveklasserne.
Videre udvikles sproget i dialoger, ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål og lege med
sproget. De forskellige aktiviteter i tidlig HFO giver mulighed for at udvikle det
grundlæggende talesprog.

Matematisk opmærksomhed

Det faglige fundament bliver skabt gennem arbejde med matematisk opmærksomhed og
vi arbejder med børnenes brug af tal og geometriske sprog i hverdagssituationer.
Denne opmærksomhed tager udgangspunkt i en legende og undersøgende tilgang i
forhold til børnenes begyndende anvendelse af tal og geometriske figurer i
hverdagssituationer.
Aktiviteterne i tidlig HFO skaber rum til i hverdagen, i et tæt samarbejde med skolens
matematikvejleder, at arbejde med tal, antal, figurer og mønstre. Hvor mange er vi, i
dag? Store pinde, små pinde. Runde borde, firkantede borde osv.

Naturfaglige fænomener

Naturfaglige fænomener sætter fokus på at give børnene erfaringer med naturen gennem
oplevelser og viden og vi giver børnene viden og erfaring, så de kan færdes iagttagende i
naturen.
Aktiviteterne forundrer og fascinerer i forhold til indtryk og oplevelser af naturfænomener. Der
lægges vægt på både viden, oplevelser, iagttagelser og undersøgelser.
Med en science didaktisk tilgang fortsætter vi, dagtilbuddenes målrettede arbejde med natur,
udeliv og science. Det sker, når vi er i områder uden for HFO’en, på skolens område, på ture
osv. Ved samlinger taler vi om årets gang, årstiderne, forandringer i vejret, dyr og planter.

Kreative og musiske udtryksformer

Arbejdet med det kreative og musiske er med til at give nysgerrighed og engagement i forhold
til kulturelle oplevelser. Vi prøver at lade børnene udtrykke sig i billeder og drama.
Aktiviteterne stimulerer børnenes sanser og motivere dem til at bruge fantasi og kreativitet. Vi
arbejder med mange materialer, redskaber og medier, eksempelvis ved at eksperimentere
med billeder, musik, drama, former og lyd.
Vi arbejder med dramalege og forsøger herigennem at styrke fundamentet for den personlige
udvikling hos det enkelte barn, specielt med henblik på, at få større viden om sig selv, at
frigøre kreative ressourcer, at lære gennem at opleve, at afprøve forskellige muligheder
sammen med jævnaldrende kammerater. Disse udviklingsområder leder frem til såvel en
bedre forståelse af sig selv som for andres menneskers adfærd og relationer.
Ydermere er formålet ved dramaleg, at træne og udvikle børns sprogudvikling, bevægelser,
koordinationsevner, deres jeg- og kropsopfattelse, koncentration, sanserne, fantasien, lysten
og modet til at tage egne initiativer, selvstændighed, samarbejde og forståelsen for hinanden.

Krop og bevægelse

Målet med bevægelse i løbet dagen er at styrke sundhed, trivsel, motivation og koncentration. Vi arbejder
sammen med børnene om at lade dem foretage valg, der styrker og udvikler kroppen.
Både fri leg og planlagte aktiviteter sætter kroppen i bevægelse. Aktiviteterne udvikler opmærksomhed,
motorik, viden om egen krop og glæden ved at bruge kroppen på mange måder. Der sættes også fokus på
hygiejne og på at spise sundt. Alt dette inddrages som en fast del af dagens program gennem leg- og
bevægelsesaktiviteter.
Vi er som idrætscertificeret HFO1 meget opmærksomme på et tilbyde så bred en aktivitetsvifte
som muligt, så alle børn dagligt har mulighed for at bevæge sig. Igennem det
idrætspædagogiske skema, bliver der hver dag tilbudt mindst to voksenstyrede aktiviteter,
samt lagt op til masser af aktiviteter med fri leg, som understøttes af vores bevægelsespolitik.

Engagement og fællesskab

Det første møde med HFO’en er med til at danne fundamentet for det faglige og sociale
udbytte af tiden i såvel HFO som i skolen. Derfor har arbejdet med engagement og fællesskab
en central plads i tidlig HFO.
Der er fokuseret på børnenes alsidige udvikling i forhold til at trives, udvikles og blive aktivt
deltagende i HFO’ens fællesskaber, både med fokus på barnet selv, men også med fokus på
samvær, samarbejde og sociale færdigheder.
Vi giver plads til børnenes forskelligheder. Der er plads til, at alle kan blive aktive,
reflekterende og sociale børn med gåpåmod og kompetencer til deltagelse. Derfor er dette
område tænkt med i de forskellige aktivitetsforløb, gruppestruktur, arbejdsformer mm.,
herunder i de forskellige forløb med dialogisk læsning, drama, krop og bevægelse.

Dokumenter