Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for budget

Princip for budget

Vedtaget i Skolebestyrelsen 21. maj 2013

Skoleledelsen udarbejder forslag til fordeling af det tildelte budget. Denne fordeling udarbejdes under hensyntagen til:

• det foregående års budget, de indvundne erfaringer og drøftelser med interessenter.
• til de i virksomhedsplanen nævnte strategier og udviklingstiltag.

Skolebestyrelsen 1. behandler senest på decembermødet eventuelle ændringer i fordelings-opstillingen eller særlige ønsker. Der kan i denne forbindelse opstilles en prioriteret ”ønskeliste”, således at eventuelle uforbrugte midler kan prioriteres. Denne liste kan løbende revideres, dog således, at den kun gælder for et kalenderår ad gangen.

Inden skolebestyrelsens 2. behandling i februar/marts forelægges forslaget til drøftelse i MED-udvalget.

Undervisningsmiddelkontiene er opdelt i fælleskonti og fagudvalgskonti.
De tildeles midler blandt andet på baggrund af nøgletal, faggruppernes langtidsplanlægning, virksomhedsplanen og vedtagne principper.

Fagkontiene administreres af fagudvalgene.

SFO-lederne udarbejder et forslag til budgetfordeling på SFO-området.
Dette fremlægges på et ledelsesmøde, og det forelægges bestyrelsen til godkendelse i forbindelse med budgetbehandlingen af de øvrige delbudgetter.

SFO’erne har mulighed for at overføre over- eller underskud fra budgetår til budgetår indenfor egne rammer i henhold til de fastlagte retningslinjer for Hillerød Kommune.

Der udarbejdes løbende budgetopfølgninger, der forelægges for skolebestyrelsen og
MED-udvalget hver anden måned.

Forslag til eventuelle omposteringer af større beløb, for eksempel på grund af
uforbrugte midler, forelægges skolebestyrelsen til dennes godkendelse.

Retningslinje for økonomifordeling på undervisningsmiddelkonti

Undervisningsmiddelkonti opdeles i fælleskonti og fagudvalgskonti. De tildeles midler blandt andet på baggrund af nøgletal, faggruppernes langtidsplanlægning, virksomhedsplanen og vedtagne principper.

Når det er muligt afsættes der en pulje til investeringer og større indkøb. Denne administreres i henhold til investeringsplaner og indsatsområder af skolens ledelse.

Der er løbende kontakt med fagudvalgene, hvor der følges op på budgettet.
I samarbejde med den enkelte fagudvalgsformand drøftes budgetlægningen og større investeringer kan planlægges og ønskes.

Nøgletallene udarbejdes på baggrund af elevtal, fag, årgang og forbrug af materialer.
Skoleledelsen udarbejder et budgetforslag.

Fælleskonti er f.eks.: papirvarer, midler til tværfaglig undervisning, materialer til første skoledag m.m.
Fagkonti er de enkelte fags konti til forbrugsvarer, engangsundervisningsmateriale, samlinger mm