Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for skole-hjemsamarbejde

Behandlet i MED-udvalg september 2015
Vedtaget i Skolebestyrelsen 17. september 2015

Folkeskolens opgave skal løses i samarbejde med forældrene, med det formål at
styrke:
• forældres og elevers medindflydelse og medansvar
• fællesskabet og dialogen omkring skolen
• samarbejdet på det faglige, personlige og sociale område

Klasselæreren/teamet er omdrejningspunktet i forældresamarbejdet.
Klasselærer/teamet og kontaktforældrene er nøglepersoner i forældresamarbejdet med klassens forældre som gruppe.

Retningslinjer

Alt forældresamarbejde tager udgangspunkt i kommunens retningslinjer for “Fælles Børn - Fælles Ansvar”. Dette bygger blandt andet på LP-modellen, Hillerøduddannelsen og systemisk tænkning.
Formålet med skole-hjem samarbejdet er, at forældrene kommer til at spille en aktiv rolle i forhold til deres børns og hele klassens trivsel og faglige udbytte i skolen og SFO´en.
Det er klasselæreren (initiativtager) sammen med teamet inkl. SFO, der har ansvaret for at skole-hjemsamarbejdet gennemføres på tilfredsstillende måde, og at gensidige forventninger til samarbejdet afklares.
Det er klasselæreren, der sammen med teamet har ansvaret for afholdelse af valg af kontaktforældre. Kontaktforældrenes rolle er beskrevet i en særlig folder.
Klasselæreren afstemmer forventninger til samarbejdet med sine kontaktforældre.

Arrangementer for den samlede forældregruppe i en klasse

På hver årgang skal der som minimum afholdes et årligt forældremøde.
Yderligere arrangementer/møder afvikles efter behov. Det er lærerne og kontaktforældrene, der afgør om eleverne skal deltage. Hvis der er behov, kan skolebestyrelsen og/eller skoleledelsen deltage i forældremøder.

Forslag til indhold på forældrearrangementer:

• Afklaring af forventninger til hinanden, drøftelser af værdier
• Aftaler om den løbende indbyrdes kommunikation
• Drøftelser af og aftaler om spilleregler for klassen
• Aftaler om fester og fødselsdage
• Elevers fremlæggelse/fremvisning af ting de har arbejdet med
• Beskrivelse af aktivitetsplan og arbejdsformer
• Beskrivelse af målsætningen for undervisningen
• Drøftelser af pædagogiske temaer
• Oplæg fra fagpersoner
• Drøftelser af klassens samlede trivsel


Der findes ide-materiale på skolen – DSA, SSP, konfliktmægler, nettet, biblioteket mv.
Fælles møder skal ikke bruges til fremlæggelse af årsplaner og tilsvarende, der lige så godt kan kommunikeres ud på skrift. En uddybning/forklaring kan være en del af mødet.

Samarbejdet mellem skolen og det enkelte hjem

Samarbejdet mellem skolen og det enkelte hjem tilpasses den enkelte elevs situation.
Samarbejdet kan foregå skriftligt, telefonisk, ved forældrenes aftalte fremmøde på skolen eller evt. ved hjemmebesøg.
Der afholde som minimum en årlig skole/hjemsamtale. Yderligere skole-hjemsamtaler afvikles efter behov. Skole-hjem samtalerne koordineres i 0.-3.klasse tidsmæssigt og indholdsmæssigt med SFO.
Skole/hjemsamtalerne på 8. og 9. årgang afholdes inden 1. december, da der i disse samtaler indgår uddannelsesparathedsvurdering på 8. årgang og drøftelser af fremtidigt valg af ungdomsuddannelse og/eller job og erhvervsmuligheder på 9. årgang.

Den udarbejdede elevplan indgår i dialogen med forældrene til skole/hjemsamtalerne.
Fagene som indgår i elevplanen på det aktuelle klassetrin fremgår af lovgivingen.

En skole-hjem samtale kan for eksempel handle om:
• Hvordan eleven klare sig fagligt samt har det socialt i klassen
• Hvordan eleven medvirker ift. hele klassens/gruppens trivsel
• Særlige opmærksomhedspunkter, som forældrene eller skolen ønsker bliver drøftet

Besøgsdage

Grønnevang Skole inviterer hvert år forældrene til at deltage i skoledagen på såkaldte besøgsdage. Den enkelte afdeling planlægger selv sine besøgsdage. Der planlægges med 5 årlige besøgsdage. Endvidere kan forældre efter aftale med lærerteamet omkring klassen være med i undervisningen.